Model: Tiny Tina in Houston Texas at Houston Skyline studio

(JW Purdy 2009 Houston, Texas)